Czym palić w piecu?

W powszech­nej świa­do­mo­ści czę­sto jedy­nym spo­so­bem na tanie ogrza­nie domu jest pcha­nie do pieca wszyst­kiego, co nawi­nie się pod rękę, a jest tanie lub dar­mowe. Tym­cza­sem ist­nieje sporo rze­czy, głów­nie zwią­za­nych z two­rzy­wami sztucz­nymi, które nigdy nie powinny do pieca tra­fić. Nie jest pro­blem w tym, że śmier­dzą tak czy ina­czej. Pro­blem to tru­jące che­mi­ka­lia, jakie powstają z ich spa­la­nia, któ­rych nie powsty­dziłby się naj­bar­dziej uciąż­liwy przemysł.

Na tej stro­nie poka­zu­jemy, że ogrze­wa­nie może być tanie bez szkody dla oto­cze­nia. Naprawdę tanio jest wtedy, gdy spa­lasz uczciwe paliwa w spo­sób efek­tywny. Nie kop­cisz wście­kle, nie wal­czysz z wiecz­nie zapy­cha­ją­cym się komi­nem, ludzie naokoło nie muszą nawet wie­dzieć, że palisz węglem czy drewnem.

Czym bez­piecz­nie i legal­nie palić w piecu?

Bez więk­szych nega­tyw­nych skut­ków dla zdro­wia i kie­szeni można palić w każ­dym piecu:

  • węglem kamien­nym — dla kotła zasy­po­wego im grub­szy sor­ty­ment tym lep­szy, mułu węglo­wego naj­le­piej unikać
    nie­prze­two­rzo­nym, nie­ma­lo­wa­nym, nie­im­pre­gno­wa­nym, sezo­no­wa­nym drewnem
  • eko­grosz­kiem, pel­le­tem, bry­kie­tami drzewnymi
  • bry­kie­tami ze słomy, zbo­żem, suchymi odpa­dami roślin­nymi (np. łupi­nami z orzechów